Xarxes i partenariats

Water

Global Water Partnership IWRM ToolBox
Conté una àmplia biblioteca virtual sobre casos d’estudi i referències per a aquelles persones interessades en la gestió dels recursos tant en l'àmbit local com el global.

Rural Water Supply and Sanitation Network (RWSN)
La RWSN és una xarxa global centrada en els enfocaments i tecnologies del medi rural. Promou l’intercanvi d’experiències i el diàleg, i realitza estudis en detall sobre diferents temàtiques. Així mateix, desenvolupa manuals de bones pràctiques, guies, etc.

Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA)
Arran de la decisió les Nacions Unides de declarar l’any 2008 com a Any Internacional del Sanejament, un conjunt d’organitzacions que treballaven en el sector van decidir establir aquesta xarxa. Conté una gran quantitat d’informació sobre sanejament sostenible.

Joint Monitoring Programme
World Health Organization (WHO) and UNICEF joint monitoring programme in charge of monitoring the water and sanitation sector. Here, the latest data of national coverage relative to these services is available. Selected indicators definitions can also be found so as to harmonize water and sanitation monitoring.

Water and Sanitation Program (WSP)
Alliance between several donors, administered by the World Bank, with the mission of supporting people to achieve a reliable and sustainable access to water and sanitation. A wealth of information is available and WSP develops regional and global initiatives. It also develops interesting tool-kits.

Energy

Africa-EU Partnership on Energy
L'Àfrica-EU Partnership on Energy ofereix un marc a llarg termini per al diàleg polític estructurat i la cooperació entre l'Àfrica i la UE sobre qüestions energètiques d'importància estratègica i que reflecteix les necessitats d'Àfrica i d'Europa.

International Network on Gender and Sustainable Energy
ENERGIA és una xarxa internacional en gènere i energia sostenible. En l'apartat de recursos, el "Gender and Energy Training Programme" ofereix mòduls dissenyats per a la formació de planificadors del desenvolupament i gestors de projectes, amb l'objectiu d'augmentar la seva capacitat d'incorporar aspectes de gènere i energia en el seu cicle de planificació.

Global Village Energy Partnership
GVEP International (Associació Aldea Global d'Energia) és una organització internacional sense ànim de lucre que busca reduir la pobresa accelerant l'accés a serveis energètics moderns.

African Energy Policy Research Network
AFREPREN/FWD - Energy, Environment and Development Network for Africa Website

Global Network on Energy for Sustainable Development
La Xarxa Global sobre Energia per al Desenvolupament Sostenible (GNESD) és una xarxa de coneixements del PNUMA. L'objectiu principal d'GNESD és dur a terme anàlisis de polítiques sobre qüestions energètiques temàtiques que poden facilitar l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM).

Stakeholder Forum for a Sustainable Future
Stakeholder Forum és una organització internacional que treballa per promoure el desenvolupament sostenible i promoure la democràcia a escala mundial. El nostre treball té com a objectiu millorar obertament, responsablement i participativament la presa de decisions sobre el desenvolupament sostenible.recerca
tesis
iniciatives
enllaços