Línies de recerca

S'impulsen tres línies d'investigació, complementàries entre si, i que en conjunt permeten abordar amb una visió sistèmica i quantitativa algunes de les principals relacions entre enginyeria, ambient i societat.

La preocupació per treballar a escales geogràfiques adequades i amb precisió suficient per a la presa de decisions són aspectes transversals a les tres línies.

Les tesis doctorals dirigides i les iniciatives impulsades anb èxit els darrers deu anys recolzen les línies plantejades actualment.

(1) Desenvolupament de metodologies per a la presa de decisions multicriteri a escales subestatals en els sectors d’aigua, sanejament i energia. S’ha demostrat èxit en la innovació en els processos de recol·lecció de dades, gestió de la informació, mesura, classificació i anàlisis, i posterior transferència i aplicació per a la millora de la governança a escala local/estatal/internacional. Objectius: Desenvolupar recerca en metodologies que integrin els sectors de l'Aigua, l'Energia, la Salut, la Pobresa i els Drets humans. Implementar casos d’estudi amb agents internacionals clau i aliances acadèmiques en el sector de l’epidemiologia i gestió pública.

(2) Desenvolupament de models i simulacions predictives de la qualitat de l’aire a la microescala. S’ha demostrat èxit en la millora de la modelització i simulació numèrica de fluxos ambientals mitjançant esquemes de discretització adaptatius. Objectius: Millorar la simulació predictiva de la qualitat de l'aire a alta resolució, amb precisió adequada per a entorns metropolitans. Potenciar casos d’estudi amb agents internacionals clau i aliances acadèmiques en el sector de la meteorologia.

(3) Desenvolupament de tecnologies per a la microgeneració energètica i models de gestió per a la provisió de serveis energètics de qualitat partir de fonts renovables. S’ha demostrat èxit en la concepció de components per a la gasificació de biomassa i modelització de cadenes de subministrament associades. L’enfocament seguit té una doble vessant: (i) modelització industrial amb prototipatge a escala laboratori, i (ii) validació dels prototipus amb condicions operatives reals i modelització de variants a partir de casos d’estudi a terreny. Objectius: Potenciar la recerca en trigeneració (electricitat-calor-fred), generació híbrida entre energia solar i biomassa, i models financers i tarifaris per a la provisió de serveis energètics en zones rurals. Ampliar la xarxa de col·laboracions industrials existent, potenciar casos d’estudi amb agents internacionals clau i aliances acadèmiques en el sector de la sostenibilitat energètica.recerca
tesis
iniciatives
enllaços