Línies de recerca

Amb perspectives i enfocaments propis de les ciències de l’enginyeria, EScGD es planteja com a objectiu global definir, desenvolupar i analitzar l’ús aplicat de models conceptuals, matemàtics i estadístics per al recolzament de la presa de decisions multicriteri en la provisió de serveis d’aigua, sanejament i energia.

En concret, es vol incidir en les diferents etapes del cicle de la informació, de les dades a l’acció: recollida, processament, modelització, anàlisi, post-procés i ús dels resultats per una millora efectiva en la provisió sostenible d’aquests serveis bàsics. Aquest objectiu global s’aborda des d’una triple perspectiva: i) la sostenibilitat i el nivell de servei a l’individu, família i comunitat ; ii) el rol de la innovació tecnològica en les diferents etapes del subministrament del servei ; i iii) l’estructura organitzativa i el sector productiu .

(1) Sostenibilitat i nivell de servei. Treballem en dues línies d'investigació: i) com definir des d’una perspectiva multidisciplinar els diferents atributs que condicionen la provisió sostenible i equitativa dels serveis d’aigua, sanejament i energia?, ii) com integrar tècniques avançades d’anàlisi de dades en la presa de decisions i millora la gestió d’aquestes serveis? El treball contribueix a la fita 6.1 y 6.2 de l’ODS 6. Els objectius inclouen:

  • Potenciar la recerca en models que integrin els sectors de l’Aigua, Energia, Salut, Pobresa i Drets.
  • Adaptar metodologies i eines per al context urbà i metropolità, amb especial atenció a la provisió de serveis als segments de població més vulnerables.
  • Entendre i promoure el rol del prestador de serveis i el seu vincle amb l’usuari (ús de dades massives, voluntat i capacitat de pagament del servei, etc.).

(2) Rol de la tecnologia en les diferents etapes del servei energètic Treballem en dues línies d'investigació: i) quines son les tecnologies mes fiables i com es pot assegurar la qualitat en la microgeneració d’electricitat, calor i fred a partir de la biomassa i d’energia solar? ii) com es pot assegurar la qualitat tècnica en la cadena de valor de la bioenergia? El treball contribueix a la fita 7.1 l’ODS 7. Els objectius inclouen:

  • Aprofundir en la recerca de les xarxes de subministrament emprant bioenergia com a font primària, i microxarxes elèctriques i/o xarxes de calor i fred per a la distribució.
  • Inici de recerca aplicada en l’àmbit de la maquinària per a l’abastament i tractament de biomassa agroforestal i els requeriments de formació sectorials.

(3) Sector productiu / organització industrial. Treballem en tres línies d'investigació: i) quins son els àmbits clau de la organització industrial per millorar la cadena de valor de la bioenergia i d’altres serveis bàsics energètics o del cicle del aigua?, (ii) quines oportunitats ofereix la bioenergia i el subministrament de serveis basics per promoure una ocupació digne, i el creixement sostenible de les comunitats?, iii) quines estratègies empresarials i de desenvolupament de negoci poden promoure una producció i un consum responsable d’energia i aigua?

  • Desenvolupar marcs conceptuals i eines d’anàlisi per a la descripció de les cadenes de valor dels diversos sectors i els rols dels agents partícips en la provisió de serveis bàsics vinculats a l’aigua i l’energia. Les eines inclouen pautes per la recollida primària de dades sectorials (perfil de clients, percepció del servei, preus, volums, costos...), models econòmics per la generació d’escenaris (modelització financera) i algoritmes per el tractament de bases de dades massives.recerca
tesis
iniciatives
enllaços